Hem
--Fakta om Lärforum
--Ambition och grundsyn – teori och praktik
--Grupphandledning
--Utbildningsdagar
Böckerna Kulturkrockar i äldreomsorgen, Samtal för ökad arbetsglädje och Äldreomsorgens värdegrund
Uppdrag
Lärande och reflektion / Fördjupning och förenkling / Se möjligheter och förmågor
Ambition och grundsyn – teori och praktik?

Mitt engagemang, intresse och fokus är LÄRANDE och VÄRDEGRUND i arbetslivet. Det har varit mina två röda trådar alltsedan jag började arbeta med vuxenutbildning, arbetsförlagda utbildningar och grupphandledning för snart tjugofem år sedan. Att utifrån vardagliga situationer stimulera och utveckla reflektionsförmågan, lyfta lärandet och öka medvetenheten om värdegrundsaspekter är något som i allra högsta grad höjer omsorgsarbetets kvalitet.

Här finns en ofta outnyttjad resurs i vardagsarbetet inom olika människovårdande yrken. Ett ökat lärande bidrar till en utveckling av yrkesroll och kompetens vilket i sin tur genererar arbetsglädje, yrkesstolthet och ökat ansvar på arbetsplatsen. Min absoluta övertygelse är att varje arbetsgivare har så mycket att vinna på att utrymme ges till reflektion kring yrkesroll och bemötande.

Några exempel på hur jag jobbar med just LÄRANDE och VÄRDEGRUND:

 • Min grupphandledningsmodell som bygger på en systemteoretisk och salutogen grund har ett tydligt lärande- och värdegrundsperspektiv. Modellen har jobbats fram under handledningsuppdrag för personalgrupper inom socialpsykiatri, äldreomsorg, personlig assistans och daglig verksamhet.
 • Mina utgivna böcker (Äldreomsorgens värdegrund / Handbok i vardagen, 2014, Samtal för ökad arbetsglädje, 2017 och Kulturkrockar i äldreomsorgen, 2018, som samtliga har ett tydligt lärandeperspektiv) och tidigare utgivna fortbildningshäften riktar sig mot äldreomsorgspersonal (Gothia Fortbildning AB).
 • Planering och genomförande av olika yrkeshögskolekurser för blivande behandlingspedagoger och specialistundersköterskor. Socialrätt och dokumentation, Handledning och pedagogiskt förhållningssätt, Kulturella aspekter på vård och omsorg, Grunder i behandlingsarbete och Etik, bemötande och värdegrund (Yrkeshögskolan TUC).
 • Skriver reflektionsfrågor baserade på aktuella artiklar i varje nummer av tidskriften Äldreomsorgstidningen (Gothia Fortbildning AB).
 • Handleder läkarstudenter i patientsamtal på vårdcentral alternativt i samtal med simulerade patienter på universitetet. Det patientcentrerade samtalet och hur man når dit är det centrala (Linköpings universitets medicinska fakultet).
 • Utländska läkare som går en introduktionsutbildning på Linköpings universitet undervisas i bland annat läkarroll/patientroll i svensk vårdkultur, kulturkompetens och livslångt lärande (Linköpings universitets medicinska fakultet).

Mer om företagets utgångspunkter:

 • Lärande och reflektion

  När lär vi? Hur tar vi vara på lärandet? Hur utvecklar vi lärandet?

  Lärandet bör vara centralt på arbetsplatsen. Vi är lärande varelser och har alla en potential att lära mer och därmed utföra vårt arbete med ökad kvalitet. Arbetstagaren måste ges möjlighet att reflektera över möten, förhållningssätt och ställningstaganden i vardagen. Reflektionsförmågan kan tränas upp och åstadkomma högre grad av trygghet och mod hos den enskilde och kvalitet för organisationen.
  Grupphandledning och utbildningsdagar utvecklar reflektionsförmågan!

 • Fördjupning och förenkling

  Vad innebär…? Vad betyder…?

  Ny intressant kunskap produceras hela tiden i forskarvärlden. Ibland har den svårt att nå ut till enskilda arbetsplatser. För att kunskapen ska kunna omsättas till praktiskt arbete behövs bearbetning av denna. Slutsatser från avhandlingar måste diskuteras i vardagliga termer och kopplas till den egna arbetsplatsen. Ibland är fallbeskrivningar, konstruerade eller från verkligheten, till hjälp.
  Samtliga utbildningar inom Lärforums utbud bygger på aktuell teori!

 • Se möjligheter och förmågor

  Vad är du stolt över…?

  Personal inom vård och omsorg arbetar ofta under stor press och i nära samarbete med brukare i beroendeställning. Många utför ”storverk” som inte uppmärksammas i arbetsgrupp eller organisation. Vanan att bekräfta egna eller andras fina insatser i ”det lilla” är inte utbredd.
  Lärforum har en salutogen grundsyn med fokus på det som fungerar bra. Där finns ofta lösningar till hur man kan gå vidare i knepiga situationer!

 • Individualisering i vardagen

  Allt arbete inom vård och omsorg ska utgå från den enskildes behov och livsstil. Det ställer krav på personalen att bygga relationer med sin brukare för att forma en max individualiserad omsorg. Det ställer också krav på arbetsgrupp och organisation att en god struktur för genomförandeplansarbete finns. Erfarenheten visar att individanpassad omsorg ständigt måste erövras. Den kan alltid utvecklas.
  I grupphandledning och utbildningar poängteras alltid brukarens empowerment!


Välkommen att kontakta oss!

Monika Forsman
Lärforum i Linköping AB, Skolgatan 20B, 58238 Linköping
monika.forsman1956@gmail.com
tel 013- 53008, 070- 2593133